طرز تهیه کروسان

Image for post
Image for post

کروسان یا کروسانت یکی از نان های مخصوص و پر طرفدار فرانسوی است که با مغزهای متنوعی تهیه می شود، برای مشاهده این اموزش شیرینی پزی در ادامه با چی شی همراه باشید.

مواد لازم کروسان

شکر ۱ قاشق غذاخوری

پودر خمیر مایه فوری ۱ قاشق غذاخوری

آب ولرم ½ لیوان

روغن مایع ½ لیوان

تخم مرغ ۱ عدد

دستور پخت کروسان

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

مرحله دوازدهم

منبع : چی شی

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store