یک دسر خوشمزه با انبه

Image for post
Image for post

پاناکوتای انبه یکی از دسرهای خوشمزه ایتالیایی است که می توانید از آن در مجالس خود استفاده کنید، برای مشاهده این آموزش در ادامه با وبسایت چی شی همراه باشید.

مواد لازم برای ۸ نفر

ژله انبه ۲ بسته

شیر ۳ پیمانه

شکر سه چهارم پیمانه

زعفران ۱ قاشق غذاخوری

پودر ژلاتین ۲ قاشق سوپخوری

خامه پاکتی ۱ بسته

دستور تهیه پاناکوتا انبه

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

منبع : https://chishi.ir/1119-panakota-anbe/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store