کس نمیداند در این بحر عمیق

Image for post
Image for post

شعر رفاقتی

کس نمیداند در این بحر عمیق

اشعار دوستی و رفاقت

ز نیکو سخن به چه اندر جهان

متن رفاقتی

مخلص همه ی اونایی

متن عاشقانه رفاقتی

موجی از عشق را

اس ام اس رفاقتی

ما جام رفاقت

جملات رفاقتی

مرام فقط مرام گاو،

جمله های دوستی و مرام

شرمنده ایم ز دوست،

اس ام اس رفاقت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم

دلنوشته رفاقتی

هی رفیق

پیامک رفاقتی زیبا

دوستان واقعی مثل صبح هستند،

متن کوتاه رفاقتی

زندگی با همه تلخیاش

جملات زیبای رفاقتی

چشمی دارم همه پر از دیدن دوست

پیام های رفاقتی

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست

متن رفاقتی سنگین

آنقدر مرا از رفتنت نترسان

جملات تیکه دار رفاقتی

رفیق معامله فسخ شد

متن رفاقتی باحال

تنها چیزی که یارانه ای نشد

بهترین متن های رفاقتی

به سلامتی بچه هایی

بهترین متنهای رفاقت

گل اگه خشک شود

زیباترین اس رفاقتی

داستان زندگی هرکس

شعر نو رفاقتی

دوستی نه در ازدحام روز

اس ام اس رفاقتی باحال

رفیق مهربان و یار همدم

اس ام اس برای دوست صمیمی

محبت مثل سکه ای است

اس ام اس شروع دوستی

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

متن به یاد هم بودن رفاقتی

خاک دل را حکم کردم

جملات ناب رفاقتی

گلی دارم به دور از دیدگانم

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store