چه خوش خیال است

Image for post
Image for post

در این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات کوتاه و بسیار زیبا با موضوع فاصله و دوری از هم را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با سایت چی شی همراه باشید.

متن دور افتادن از عشق

یا طعم دوستی رو نچشیده

یا درد دوری نکشیده

متن فاز سنگین

طب سنتی،

طب سوزنی

همه را امتحان کرده ام

درد بی درمان است درد دوریت…

جملات زیبای فاصله

فاصله را می گویم

به خیالش تو را از من دور کرده

نمی داند جای تو امن است

اینجا در میان دل من

دلنوشته فاصله

با تو حرف می زنم

کجا بردی دل بی صاحب مرا …

دلنوشته دوری

چگونه بشکنم

ثانیه های سنگین دوریت را ؟

متن رمانتیک فاصله

فاصله های طولانی را

با یک پیام ساده و کوتاه

کافیست بنویسی:

هنوزم دوستت دارم

متن تیکه دار فاصله

آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی

به ساعتت نگاهی بیندازی

و ببینی چند دقیقه

بین دوستی ها تا دشمنی ها

فاصله افتاده است …

شعر نو فاصله

و از این فاصله ها که میان من و توست

و هرگاه که دلت تنگ من است،

بهترین شعر مرا قاب بکن

به نگاهت بگذار!

تا که تنهایی ات از دیدن من جا بخورد!

و بداند که دل من با توست

و همین نزدیکی ست

متن فلسفی فاصله

فقط یک نقطه فاصله است

تا ذهنت را باز نکرده ای

دهنت را باز نکن

متن های خاص فاصله

بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم

بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را

از شب متروک دلم دور کند

میترسم

ناب ترین اس ام اس دوری

شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !

من از دوری تو منقرض شدم …

کپشن برای زیر عکس خودم

فقط از بعضی از آدما فاصله گرفتم

استاتوس عاشقانه

برای دلم لحظه ای بخند

از همین فاصله ها

زیباییش را میفهمم

منبع : https://chishi.ir/3253-sms-fasele/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store