طرز تهیه کلم پلو مجلسی

طرز تهیه کلم پلو

Image for post
Image for post

مواد لازم کلم پلو شیرازی

برنج ۴ پیمانه

طرز تهیه کلم پلو شیرازی

برای شروع آشپزی ابتدا سبزی پلویی ( ریحان ، شوید ، تره و ترخون ) را پاک کنید سپس بشویید و به صورت ریز خرد کنید و کنار بگذارید . در مرحله بعدی گوشت چرخ کرده را در یک کاسه مناسب بریزید سپس پیاز را رنده کنید و پس از گرفتن آب اضافی اش به گوشت اضافه کنید.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store