نان خوشمزه برای صبحانه

Image for post
Image for post

نان شیرمال یکی از انواع نان های سنتی و بسیار پرطرفدار ایرانی است که به عنوان صبحانه و عصرانه مصرف می شود، برای مشاهده این اموزش شیرینی پزی در ادامه با چیشی همراه باشید.

مواد لازم نان شیرمال

شیرنصف پیمانه

آب نصف پیمانه

شکر۱۲۰ گرم

پودر مخمر فوری۱٫۵ قاشق سوپخوری

تخم مرغ۱ عدد

روغن مایع¾ پیمانه

نمک نصف قاشق چایخوری

دستور پخت نان شیرمال

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

نکات پخت نان شیرمال

طرز تهیه رومال شیرمال

https://chishi.ir/1033-nan-shirmal/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store