طرز تهیه شیرینی کشمشی

Image for post
Image for post

شیرینی کشمشی یکی از انواع شیرینی ها بسیار پر طرفدار ایرانی است که مانند انواع کیک به همراه چای سرو می شود. شیرینی کشمشی به صورت متداول به دو صورت نرم و خشک پخته می شود که هر کدام روش پخت مخصوص خود را دارند.

مواد لازم برای ۴ نفر

تخم مرغ ۱ عدد

پودر قند ۲/۳ لیوان

کره ۷۵ گرم

کشمش پلویی ¼ لیوان

اسانس وانیل ¼ قاشق چایخوری

دستور پخت شیرینی کشمشی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

منبع : https://chishi.ir/264-shirini-keshmeshi/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store