طرز تهیه شیرینی لگیمات

Image for post
Image for post

لگیمات یکی از انواع شیرینی های خوشمزه و سنتی ایرانی است که شباهت های زیای به شیرینی بامیه دارد، اصالت این شیرینی خوشمزه متعلق به استان بوشهر می باشد.

مواد لازم برای ۸ نفر

تخم مرغ ۱ عدد

شیره خرما ۱ پیمانه

روغن مایع ۱ پیمانه

مایه خمیر ۱ قاشق چایخوری

نشاسته ۲ قاشق غذاخوری

آب ۲ پیمانه

دستور پخت شیرینی لگیمات

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

منبع : https://chishi.ir/696-legimat/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store