طرز تهیه سمبوسه پیتزایی

Image for post
Image for post

سمبوسه پیتزایی یکی از انواع غذاهای فوری بسیار خوشمزه و پر طرفدار در کشورمان می باشد که از نظر ظاهری شبیه سمبوسه معمولی می باشد ولی مواد داخل آن شبیه به مواد پیتزا مخلوط می باشد.

مواد لازم برای ۴ نفر

قارچ ۱۰۰ گرم

پیاز ۱ عدد

پنیر پیتزا ۱۰۰ گرم

سیب زمینی ۱ عدد

نان لواش به تعداد کافی

نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

روغن مخصوص سرخ کردنی به اندازه کافی

دستور پخت سمبوسه پیتزایی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

منبع : طرز تهیه سمبوسه پیتزایی

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store