صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

Image for post
Image for post

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

غزل شماره 48 حافظ شیرازی ( صوفی از پرتو می راز نهانی دانست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت سرگرمی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 48 حافظ

غزل شماره 48 حافظ

گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده

بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

محتسب نیز در این عیش نهانی دانست

دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید

ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست

سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق

هر که قدر نفس باد یمانی دانست

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

هر که غارتگری باد خزانی دانست

حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت

ز اثر تربیت آصف ثانی دانست

معنی فال

تعبیر غزل شماره 48 حافظ

به زودی خواسته هایی که دارید برآورده خواهند شد و به مراد دلتان می رسید. سعی کنید از یاد خداوند غافل نشوید که برایتان زیان بار خواهد بود. ترس ها یتان را کنار بگذارید و برای هدفتان با جان و دل تلاش کنید که به خواست خداوند موفقیت نصیب تان خواهد شد.

منبع : parsisara.com

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store