زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

Image for post
Image for post

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

غزل شماره 30 حافظ شیرازی ( زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 30 حافظ

غزل شماره 30 حافظ

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع

بر اهل وجد و حال در های و هو ببست

حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

معنی فال

تعبیر غزل شماره 30 حافظ

اگر واقعا می خواهید به مقصود خود برسید ناامیدی را کنار بگذارید و با امید و تلاش در راه رسیدن به هدف خود قدم بردارید. در راه رسیدن به هدف هایتان مشکلات زیادی را پیش رو خواهید داشت اما خداوند برای هر مشکلی چاره ای قرار داده است.

در گذشته فریب ظاهر افرادی را خورده اید که به ظاهر با شما دوست بوده اند اما در باطن از بدترین دشمنان شما بوده اند. به خداوند متعال اعتماد داشته باشید و فقط به او توکل کنید تا بتوانید به مقصود نهایی خود برسید.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store