خواص و مضرات کفیر

Image for post
Image for post

خواص و مضرات کفیر

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات کفیر را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص کفیر و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

خاصیت ها و فواید کفیر

خواص ضد سرطان

سلامت استخوان

کاهش فشار خون

مناسب ترک سیگار

حساسیت به لاکتوز

ضد افسردگی

پیشگیری از چاقی

کاهش التهاب مجاری تنفسی

کاهش وزن و لاغری

سلامت و زیبایی پوست صورت

زیان ها و عوارض کفیر

تداخل دارویی

منبع : https://parsisara.com/kafir-2818/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store