خواص و مضرات بابونه

Image for post
Image for post

خواص و مضرات بابونه

در این مطلب مجموعه ای از مهم ترین خواص و مضرات بابونه را به صورت خلاصه جمع آوری کرده ایم ، برای شناخت بیشتر خواص بابونه و عوارض مصرف آن در ادامه با سایت پارسی سرا در دسته بندی خواص مواد غذایی همراه باشید.

فواید و خاصیت های بابونه

خواص ضد افسردگی

خواص ضد سرطان

درمان بی خوابی

بهبود گوارش

سلامت قلب

تکسین دهنده درد

خواص ضد التهاب

درمان میگرن

تنظیم قند خون

کاهش فشار خون بالا

کاهش علائم قاعدگی

عوارض و زیان های بابونه

دوران باداری

منبع : https://parsisara.com/baboune-2580/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store