خواص تخم بلدرچین

Image for post
Image for post

تخم بلدرچین

آشنایی با تخم بلدرچین

تخم بلدرچین ماده غذایی پر فایده و مفیدی است و خواص بسیار زیادی دارد که همگی این خواص را نمی توان به طور کامل در یک مقاله گنجاند ، به همین جهت خلاصه ای از خواص تخم بلدرچین را برایتان جمع آوری کرده ایم. برای شناخت بیشتر مهم ترین خواص این ماده غذایی در ادامه با پارسی دی همراه باشید.

خواص تخم بلدرچین

افزایش انرژی بدن

دفع سموم بدن

سلامت چشم و تقویت بینایی

افزایش سوخت و ساز بدن

کاهش فشار خون

تنظیم کلسترول بدن

درمان آلرژی و حساسیت

خواص ضد سرطانی

کمک به رشد مناسب

مضرات تخم بلدرچین

افزایش کلسترول

منبع : parsiday.com/3200-tokm-belderchin

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store