Image for post
Image for post

آویشن یکی از انواع طعم دهنده های و ادویه های بسیار پر مصرف در جهان می باشد که خواص دارویی بسیار زیادی برای سلامتی بدن نیز دارد.

خاصیت های آویشن

دوران قاعدگی

درمان سرماخوردگی

لاغری و کاهش وزن

درمان جوش و آکنه

سلامت دستگاه گوارش

سم زدایی کبد

مفید برای اعصاب

زیان های آویشن

خطر سقط جنین

منبع : خاصیت آویشن برای سم زدایی کبد

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store