خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

Image for post
Image for post

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

غزل شماره 32 حافظ شیرازی ( خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 32 حافظ

غزل شماره 32 حافظ

گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست

مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند

زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست

ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود

نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست

مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد

ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست

چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن

که عهد با سر زلف گره گشای تو بست

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال

خطا نگر که دل امید در وفای تو بست

ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت

به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست

معنی فال

تعبیر غزل شماره 32 حافظ

قبل از اینکه به موفقیت برسید قول هایی به اطرافیان خود داده اید و بهتر است که در زمانی که به مقصود رسیدید عهد و پیمان خود را فراموش نکنید. شکرگذاری خداوند متعال را زبانی و با عمل به جا آورید که به زودی روزهای خوشی در پیش خواهید داشت.

منبع : https://parsisara.com/hafez-32-2585/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store