تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

Image for post
Image for post

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

غزل شماره 36 حافظ شیرازی ( تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 36 حافظ

غزل شماره 36 حافظ

دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است

لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست

در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست

زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار

چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست

دل من در هوس روی تو ای مونس جان

خاک راهیست که در دست نسیم افتادست

همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست

از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست

سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم

عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست

آن که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت

بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز

اتحادیست که در عهد قدیم افتادست

معنی فال

تعبیر غزل شماره 36 حافظ

مدت زمانی است که بیمار شده اید و همین بیماری مشکلاتی برایتان ایجاد کرده است ، نگران نباشید که به لطف خداوند متعال به زودی لباس عافیت بر تن خواهید کرد. ممکن است در روزهای آینده یک سفر معنوی در پیش داشته باشید ، خود را مهیای سفر کنید.

منبع : https://parsisara.com/hafez-36-2852/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store