بیوگرافی و عکس های سحر قریشی

Image for post
Image for post

سحر قریشی

بیوگرافی و زندگینامه

اولین حضورش مقابل دوربین فیلم لج و لج بازی بود که توسط یکی از آشنایان همسر سابقش ( مهران اخوان ذاکر ) به کارگردان این فیلم معرفی می شود. بعد از این فیلم با بازی در سریال دلنوازان در کنار بازیگرانی همچون شاهرخ استخری و سمانه پاکدل به شهرت رسید.

Image for post
Image for post

عکس های سحر قریشی

وزن و قد سحر قریشی

Image for post
Image for post

سحر قریشی با حجاب کامل

جراحی های زیبایی سحر قریشی

Image for post
Image for post

سحر قریشی خارج از کشور

تجربه بازی در صحنه تئاتر

Image for post
Image for post

سحر قریشی در نمایی از فیلم لج و لج بازی

خلاصه داستان فیلم لج و لج بازی

منبع : parsiday.com/2715-sahar-ghoreyshi

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store