بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

Image for post
Image for post

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

غزل شماره ۶۶ حافظ شیرازی ( بنال بلبل اگر با منت سر یاریست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره ۶۶ حافظ

غزل شماره ۶۶ حافظ

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست

چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری

عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید در کم آزاریست

معنی فال

تعبیر غزل شماره ۶۶ حافظ

درست است که مال دنیا خوب و شیرین است و برای زندگی کردن نیزا است اما باید بدانید اگر بیش از حد به مال دنیا وابسته شوید ، دیگر نمی توانید از حرص و طعم مال دست بکشید و این موضوع باعث رنج دائمی شما خواهد بود.

این روزها فقط جمع کردن مال و اضافه کردن ثروت تمام فکر و ذکرتان را به خود اختصاص داده است و این افکار باعث می شود که نزد اهل دل جایگاهی نداشته باشید. شما باید از مال دنیا استفاده کنید نه اینکه هدف تان جمع آوری مال دنیا باشد.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store