برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

Image for post
Image for post

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

غزل شماره 35 حافظ شیرازی ( برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 35 حافظ

غزل شماره 35 حافظ

مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

میان او که خدا آفریده است از هیچ

دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست

به کام تا نرساند مرا لبش چون نای

نصیحت همه عالم به گوش من بادست

گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست

اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست

اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی

اساس هستی من زان خراب آبادست

دلا منال ز بیداد و جور یار که یار

تو را نصیب همین کرد و این از آن دادست

برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ

کز این فسانه و افسون مرا بسی یادست

معنی فال

تعبیر غزل شماره 35 حافظ

در روزهای گشاده دستی خدا رو فراموش نکنید و در همه حال شکرش را به جای آورید. فرصت های پیش رو همیشگی نیستند و باید نهایت استفاده را از انها کنید تا بعدها حسرت نخورید. در روزهای فراوانی تهی دستان خود را فراموش نکنید.

https://parsisara.com/hafez-35-2785/

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store