آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

Image for post
Image for post

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

غزل شماره 31 حافظ شیرازی ( آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است ) به همراه معنی و تعبیر فال حافظ ، برای مطالعه این شعر زیبا و تعبیر فال آن با سایت تفریحی پارسی سرا همراه باشید.

متن غزل شماره 31 حافظ

غزل شماره 31 حافظ

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف

صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست

تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو

در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است

اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین

با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می‌زند

قوت جان حافظش در خنده زیر لب است

آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد

زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است

معنی فال

تعبیر غزل شماره 31 حافظ

به زودی بخت اقبال به شما رو خواهد کرد و موفقیت های زیادی به دست خواهید آورد. در این مدت دست به هر کاری بزنید برایتان موفقیت آمیز خواهد بود. از یاد خدا غافل نشوید و در همه حال به یاد او باشید که ممکن است بزودی صاحب مقامی بالا شوید.

برای موفق شدن فقط باید به خداوند متعال توکل کنید و توانایی ها خود را باور داشته باشید و با پشتکار به موفقیت برسید. در روزهای پیش رو در مسیر کمال و بخشندگی قدم بگذارید و محبت خود را از دیگران دریغ نکنید.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store