آموزش تهیه آش ترش شمالی

آموزش تهیه آش ترش شمالی

Image for post
Image for post

مواد لازم آش ترش

  • سیر ۶ عدد
  • باقلا ۱ لیوان
  • جغندر ۲ عدد
  • لوبیا چیتی ۱ لیوان
  • عدس سبز ۱ لیوان
  • سبزی آش ۵۰۰ گرم
  • برنج نیم دانه نصف لیوان
  • رب انار و شکر به میزان کافی
  • نمک و روغن مایع به میزان کافی

طرز تهیه آش ترش

برای تهیه آش ترش شمالی ابتدا لوبیا چیتی و باقلا را در کاسه های جداگانه قرار می دهیم و روی آن ها آب می ریزیم و به مدت ۶ ساعت می گذاریم تا خیس بخورند. در این مدت بهتر است برای از بین رفتن نفخ آن ها ۲ الی ۳ مرتبه آب آن ها را تعویض می کنیم.

Written by

My enemies make me stronger.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store